میراث زهرا

خط خطی های یک نویسنده ی نویسنده

میراث زهرا

خط خطی های یک نویسنده ی نویسنده

میراث زهرا

خطی کشید روی تمام سوال ها
تعریف ها معادله ها احتمال ها
خطی کشید به روی تساوی عقل وعشق
خطی دگر به قاعده ها ومثال ها
از خود کشید دست وبه خود نیز خط کشید
خطی به روی دفتر خطها وخال ها
خطها به هم رسید وبه یک جمله ختم شد
با عشق ممکن است تمام محال ها


فاضل نظری

آخرین نظرات
نویسندگان

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

۲۳تیر

باد این جادو ی بی رحم 

می زند سخت و مداوم

با صدایی فوق العاده 

از صدای صوت بدتر

پنجره را بر سر در

تا که میگوید ببین تو

این چه خوشرو خوش بیان است

تا که صبر در سر آمد

گفت ای باد 

گر مقاوم ,سخت هستم

عرصه را بر تو

رخ دیوانه بستم

تا که آشوب ,و سرما هر چی می آید نیاید

برگ ها گر سست هستند

خانه ام سالم بماند

من  تو را  برتر هستم یا که بهتر روشنت سازم تو را سرور هستم

۲۱تیر

سلام یه مدت مریض بودم حالم بد بود

نشد بیام چه خبرا؟؟؟

صرفا جهت اعلام حضور 

پست ها ی درخواستی هم داریم اگه خواستین بگین